ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1  –  Definities

1.1
Opdrachtnemer: branko Broekman, geregistreerd bij Kamer van Koophandel onder het nummer 39082310.

1.2
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie de Opdrachtnemer een Overeenkomst heeft gesloten om diensten te verlenen en/of producten te leveren.

1.3
Deelnemer: de natuurlijke persoon aan wie feitelijk diensten worden verleend en/of producten worden geleverd. Opdrachtgever en Deelnemer kunnen dezelfde natuurlijke persoon zijn.

1.4
Overeenkomst: de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomst ter zake het verlenen van diensten en/of leveren van producten.

Artikel 2  –  Algemeen

2.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

2.2
De Overeenkomst wordt gevormd door de onderhavige algemene voorwaarden gezamenlijk met de opdrachtbevestiging van Opdrachtgever en Opdrachtnemer. De Overeenkomst geldt als gesloten vanaf de dag van de schriftelijke opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

2.3
De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4
Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 3  –  Offertes en aanbiedingen

3.1
Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld.

3.2
Alle prijzen zijn in euro’s, exclusief BTW en andere eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten zoals reis- en verblijfskosten en andere (on)kosten waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden. Voormelde kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.

3.3
Opdrachtnemer kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de offerte en aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.4
Een samengestelde offerte en aanbieding verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de offerte en aanbieding tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.

Artikel 4  –  Uitvoering van de Overeenkomst

4.1
Opdrachtgever staat er voor in dat hij/zij alle essentiële informatie voor uitvoering van de opdracht tijdig en naar waarheid heeft verstrekt aan Opdrachtnemer. Dit betreft informatie waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk is of informatie waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst.

4.2
Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/ of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 5  –  Wijzigingen in de Overeenkomst

5.1
Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van de uitvoering van de Overeenkomst. Opdrachtgever zal hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gebracht.

5.2
Het staat Opdrachtnemer vrij de inhoud en opzet van de uitvoering van de Overeenkomst volledig en naar eigen inzicht te wijzigen.

5.3
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

5.4
Door Opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de Overeenkomst, moeten door Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht. Een wijziging in dan wel aanvulling op de Overeenkomst geldt slechts indien deze door zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever (bij voorkeur schriftelijk) is aanvaard.

5.5
Wijzigingen in de Overeenkomst door Opdrachtgever die door Opdrachtnemer niet konden worden voorzien en meerwerk veroorzaken, zullen door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever worden doorbelast conform het in de Overeenkomst afgesproken tarief. Er is voorts sprake van meerwerk, indien als gevolg van het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door Opdrachtgever, Opdrachtnemer de geplande werkzaamheden opnieuw moet organiseren. Opdrachtnemer is gerechtigd de kosten voor meerwerk op basis van nacalculatie in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

5.6
Veranderingen die in een reeds verstrekte opdracht worden aangebracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen oplevertijd door Opdrachtnemer wordt overschreden. Bedoelde verandering geeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.

5.7
Voor veranderingen die in een reeds verstrekte en geplande opdracht worden aangebracht gelden de annuleringstermijnen en verplichtingen zoals vermeld in artikel 6 lid 3.

5.8
Voor het wijzigen van reeds geplande bijeenkomsten in individuele begeleidingstrajecten of bij advisering gelden de volgende termijnen en tarieven: tot 1 week voor de afgesproken datum is dit kosteloos; binnen 1 week tot uiterlijk 48 uur voor de afgesproken tijd geldt 50% van het overeengekomen tarief; binnen 48 uur voor de afgesproken tijd wordt 100% in rekening gebracht.

5.9
Indien de uitvoering van de Overeenkomst dit toelaat is bij verhindering door een Deelnemer, vervanging door een andere Deelnemer mogelijk. Dit is ten allen tijde ter beoordeling aan Opdrachtnemer. Voor een dergelijke vervanging zijn geen extra kosten verschuldigd.

Artikel 6  –  Annulering van de Overeenkomst

6.1
Opdrachtnemer behoudt zich onder bepaalde omstandigheden het recht voor de Overeenkomst te annuleren. Deze omstandigheden dienen buiten de invloedssfeer van Opdrachtnemer te liggen of omstandigheden waarvan Opdrachtnemer bij het sluiten van de Overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn. Opdrachtgever wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. Opdrachtnemer zal in dit geval aan Opdrachtgever een eventueel reeds vooruitbetaald bedrag, dat betrekking heeft op de uitvoering van de geannuleerde Overeenkomst, restitueren. Indien mogelijk biedt Opdrachtnemer een alternatief. Indien de Opdrachtgever hiervan gebruik maakt worden de kosten niet gerestitueerd.

6.2
Op basis van het bepaalde in artikel 5 lid 1 heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst kosteloos te annuleren. Opdrachtnemer zal in dit geval aan Opdrachtgever een eventueel reeds vooruitbetaald bedrag, dat betrekking heeft op de uitvoering van de geannuleerde Overeenkomst, restitueren.

6.3
Annulering van de Overeenkomst door Opdrachtgever is uitsluitend schriftelijk mogelijk. Annulering van (een gedeelte van) een Overeenkomst is kosteloos tot 6 weken voor aanvang van de start van de uitvoering van de Overeenkomst. Bij annulering vanaf 6 tot 4 weken voor aanvang wordt 50% van het tarief dat volgt uit de totstandkoming van de Overeenkomst (“overeengekomen tarief”) in rekening gebracht; bij annulering vanaf 4 tot 2 weken wordt 75% van het overeengekomen tarief in rekening gebracht en bij annulering vanaf 2 weken voor aanvang 100%.

6.4
Indien de Overeenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd en tussentijds door Opdrachtgever wordt geannuleerd, heeft Opdrachtnemer recht op schadevergoeding vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen.

Artikel 7  –  Overmacht

7.1
Indien Opdrachtnemer zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een aan haar/hem niet toerekenbare oorzaak worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. Indien mogelijk biedt Opdrachtnemer vervanging of een alternatief. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ziekte aan de zijde van Opdrachtnemer.

7.2
Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van Opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat ook maar enig recht van Opdrachtgever bestaat op schadevergoeding. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend.

Artikel 8  –  Betalingsvoorwaarden

8.1
Betaling geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in euro´s, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

8.2
Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige betaling is hij/zij van rechtswege in verzuim en is Opdrachtgever de wettelijke (handels)rente verschuldigd.

8.3
Vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is, is Opdrachtgever tevens gehouden tot vergoeding van alle te maken (buiten)gerechtelijke kosten en executiekosten verband houdende met de incasso van de gefactureerde bedragen.

Artikel 9  –  Reclames en onderzoek

9.1
Indien Opdrachtgever niet binnen 8 dagen nadat hij/zij een gebrek in de prestatie van Opdrachtnemer heeft ontdekt of had behoren te ontdekken schriftelijk reclameert bij Opdrachtnemer, kan Opdrachtgever geen beroep meer doen op dit gebrek.

9.2
Reclames betreffende de hoogte van de factuur moeten binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk zijn ingediend. Na die termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en vervalt het recht op reclames voor Opdrachtgever. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door haar/hem aan Opdrachtnemer verschuldigde.

9.3
Opdrachtgever heeft geen recht om zijn/haar (betalings)verplichtingen op te schorten, indien Opdrachtgever meent enig recht van reclame te hebben.

9.4
Opdrachtgever dient Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

9.5
Ingeval van gegronde en tijdige reclames zal Opdrachtnemer ter zijner keuze hetzij de geleverde zaken herstellen of vervangen tegen retournering van de oorspronkelijk geleverde zaken, hetzij een vervangende vergoeding daarvoor aan Opdrachtgever voldoen of een evenredig gedeelte van de factuur crediteren.

9.6
Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de ter zake hiervan door Opdrachtnemer gemaakte kosten integraal voor rekening van Opdrachtgever. 

Artikel 10  –  Aansprakelijkheid

10.1
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

10.2
Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

10.3
De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn/haar verzekeraar in voorkomend geval.

10.4
Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

10.5
Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

10.6
De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.

10.7
Indien Opdrachtnemer derden heeft ingeschakeld en deze derde zijn aansprakelijkheid verder heeft beperkt dan Opdrachtnemer, is Opdrachtnemer gerechtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van deze derden namens de Opdrachtgever en/of Deelnemer te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor een tekortkoming van een derde is beperkt tot het bedrag dat Opdrachtgever en/of Deelnemer bij een rechtstreekse aanspraak jegens die derde had kunnen ontvangen.

Artikel 11  –  Vrijwaring derden

11.1
Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer van mogelijke aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Opdrachtnemer toerekenbaar is.

11.2
Opdrachtgever is gehouden om Opdrachtnemer zowel in als buiten rechte bij te staan indien Opdrachtnemer wordt aangesproken op grond van het eerste lid van dit artikel en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar/hem in dat geval verwacht mag worden. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen, dan is Opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 12  –  Geheimhouding

12.1
Opdrachtgever, Deelnemer en Opdrachtnemer verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

12.2
In die gevallen waarin Deelnemer niet zelf Opdrachtgever is, geldt de verplichting tot geheimhouding ten aanzien van alle uitgewisselde informatie en gesprekken die plaatsvinden tussen Opdrachtnemer en Deelnemer ook richting Opdrachtgever.

12.3
Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan eventueel door hen in te schakelen derden.

12.4
De persoonlijke gegevens, inclusief e-mail adres, van Opdrachtgever/Deelnemer worden slechts verwerkt om de Overeenkomst te kunnen uitvoeren en gestand te kunnen doen en om Opdrachtgever/Deelnemer op de hoogte te stellen omtrent toekomstige activiteiten van Opdrachtnemer. Mocht Opdrachtgever/Deelnemer geen prijs stellen op informatie van andere activiteiten en/of eventuele vermelding op de website van Opdrachtnemer dan kan dit schriftelijk aan Opdrachtnemer worden gemeld.

12.5
Indien Opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Opdrachtnemer zich niet ter zake kan beroepen op een verschoningsrecht, dan is Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 13  –  Intellectueel eigendom

13.1
Alle rechten van intellectueel eigendom (waaronder begrepen, doch niet daartoe beperkt auteursrechten, modelrechten en/of octrooirechten) op de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde stukken, zoals rapporten, adviezen, Overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, materialen, lesplannen, trainingsmodules, oefenmaterialen, de website van Opdrachtnemer enz. berusten bij Opdrachtnemer.

13.2
Alle door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, ontwerpen, werkwijzen, modellen, adviezen, tekeningen, software en contracten, zijn uitsluitend te gebruiken door Opdrachtgever. Door Opdrachtnemer verstrekte stukken mogen niet door Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer openbaar worden gemaakt, verveelvoudigd worden dan wel geëxploiteerd worden of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

13.3
Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

13.4
Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor tot het maken van beeld- en/of geluidsopnamen tijdens de uitvoering van de Overeenkomst en deze te gebruiken voor eigen opleidings- en promotieactiviteiten. Indien Opdrachtgever/ Deelnemer hier bezwaar tegen heeft, dient hij/ zij dit voor uitvoering van de Overeenkomst schriftelijk aan Opdrachtnemer kenbaar te maken. 

Artikel 14  –  Bijzondere bepalingen

14.1
Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor om zonder opgave van redenen Deelnemer(s) uit te sluiten van deelname voor aanvang van de uitvoering van de Overeenkomst. Indien het een Product en/of Dienst met een open inschrijving betreft, heeft iedere uitgesloten Deelnemer recht op terugbetaling van het volledige aan Opdrachtnemer betaalde bedrag. Indien het een besloten inschrijving betreft kan Opdrachtnemer om redenen van billijkheid besluiten om Opdrachtgever een evenredig deel van het verschuldigde bedrag terug te betalen.

14.2
Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor Deelnemers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de uitvoering van de Overeenkomst belemmeren of bemoeilijken, gelet op het belang van de overige Deelnemers, van verdere deelneming aan de desbetreffende Overeenkomst en/of toekomstige Overeenkomsten uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de verplichte kosten onverlet.

Artikel 15  –  Vervaltermijn

15.1
In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer één jaar.

Artikel 16  –  Toepasselijk recht

16.1
Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.2
Onverminderd het recht van Opdrachtnemer een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerst instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 17  –  Wijziging voorwaarden

17.1
Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

17.2
De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.